Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 3 stycznia 2020 r. – B / Finanzamt Wien

(Sprawa C-1/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: B

Strona przeciwna: Finanzamt Wien

Pytania prejudycjalne

Czy art. 132 ust. 1 lit. g) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej1 należy interpretować w ten sposób, że zwolnione z podatku VAT są usługi świadczone przez adwokata w charakterze kuratora ustanowionego przez sąd, o ile nie są one typowymi usługami adwokackimi?

____________

1 Dz.U. 2006, L 347, s. 1.