Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 3. januára 2020 – B

(vec C-1/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ opravného prostriedku „Revision“: B

Žalovaný orgán: Finanzamt Wien

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 132 ods. 1 písm. g) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 vykladať v tom zmysle, že služby advokáta, ktoré poskytuje ako súdom ustanovený opatrovník – ak nejde o obvyklé plnenia advokáta – sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.