Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 3 januari 2020 – B

(Mål C-1/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: B

Motpart: Finanzamt Wien

Tolkningsfråga

Ska artikel 132.1 g i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 tolkas så att tjänster som tillhandahålls av en advokat som förordnats som förvaltare av en domstol – i den mån som det inte är fråga om tjänster som hör till kärnan i en advokats verksamhet – är undantagna från mervärdesskatteplikt?

____________

1 EUT L 347, 2006. s. 1.