Language of document :

Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 19. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Ilfov - Rumunsko) – NL v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Věc C-679/19)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Kontroly peněžní hotovosti vstupující do Evropské unie nebo ji opouštějící – Nařízení (ES) č. 1889/2005 – Působnost – Články 63 a 65 SFEU – Volný pohyb kapitálu – Přeprava vysokých částek peněžní hotovosti vstupující nebo opouštějící území členského státu – Ohlašovací povinnost – Sankce – Pokuta a zabavení neohlášené částky překračující 10 000 eur ve prospěch státu – Přiměřenost“

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Ilfov

Účastníci původního řízení

Žalobce: NL

Žalovaný: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Výrok

Články 63 a 65 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, která jako sankci za nesplnění povinnosti ohlásit vysoké částky peněžní hotovosti vstupující nebo opouštějící území tohoto státu stanoví kromě uložení správní pokuty zabavení neohlášené částky překračující 10 000 eur ve prospěch státu.

____________

1 Úř. věst. C 423, 17.12.2019.