Language of document :

Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 19. december 2019 – NL mod Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Ilfov – Rumænien)

(Sag C-679/19) 1

(Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Den Europæiske Union – forordning (EU) nr. 1889/2005 – anvendelsesområde – artikel 63 TEUF og 65 TEUF – frie kapitalbevægelser – transport af store beløb i likvide midler, der indføres til eller forlader en medlemsstats område – angivelsespligt – sanktioner – bøde og konfiskation til fordel for staten af den del af det ikke-angivne beløb, der overstiger 10 000 EUR – proportionalitet)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Tribunalul Ilfov

Parter i hovedsagen

Sagsøger: NL

Sagsøgt: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Konklusion

Artikel 63 TEUF og 65 TEUF skal fortolkes således, at de er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter der med henblik på sanktionering af manglende angivelse af store beløb i likvide midler, der indføres til eller forlader denne medlemsstats område, ud over pålæggelsen af en administrativ bøde er fastsat konfiskation til fordel for staten af den del af det ikke-angivne beløb, der overstiger 10 000 EUR.

____________

1 EUT C 423 af 17.12.2019.