Language of document :

Tiesas (devītā palāta) 2019. gada 19. decembra rīkojums (Tribunalul Ilfov (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – NL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Lieta C-679/19) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Skaidras naudas, ko ieved Eiropas Savienībā vai izved no tās, kontrole – Regula (EK) Nr. 1889/2005 – Piemērošanas joma – LESD 63. un 65. pants – Kapitāla brīva aprite – Lielu skaidras naudas summu transportēšana, iebraucot vai izbraucot no dalībvalsts teritorijas – Deklarēšanas pienākums – Sankcijas – Naudas sods un nedeklarēto summu, kas pārsniedz 10 000 EUR, konfiskācija valsts labā – Samērīgums)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Ilfov

Pamatlietas puses

Prasītājs: NL

Atbildētāja: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Rezolutīvā daļa

LESD 63. un 65. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauts tāds dalībvalsts tiesību akts, saskaņā ar kuru par šīs valsts teritorijā ievestu vai no tās izvestu lielu naudas summu nedeklarēšanu – papildus administratīvajam sodam – tiek piemērots papildsods – nedeklarēto summu, kas pārsniedz 10 000 EUR, konfiskācija valsts labā.

____________

1 OV C 423, 17.12.2019.