Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) 27. decembra 2019 – SIA „ONDO“/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(vec C-943/19)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa v konaní na prvom stupni a navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: SIA „ONDO“

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Prejudiciálne otázky

Je pojem „celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom“, ktorý je vymedzený v článku 3 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS1 , autonómnym pojmom práva Európskej únie?

Sú náklady na predĺženie splatnosti úveru zahrnuté do pojmu „celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom“ vymedzeného v článku 3 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS, v situácii, o akú ide v prejednávanej veci, kedy sú dojednania o predĺžení splatnosti úveru súčasťou ustanovení a podmienok zmluvy dohodnutých medzi dlžníkom a veriteľom?

____________

1 Ú. v. EÚ L 133, 2008, s. 66.