Language of document :

Recurs introdus la 29 februarie 2020 de Vanda Pharmaceuticals Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 19 decembrie 2019 în cauza T-211/18, Vanda Pharmaceuticals Ltd/Comisia

(Cauza C-115/20 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Vanda Pharmaceuticals Ltd (reprezentanți: M. Meulenbelt, S. De Knop, B. Natens, advocaten, C. Muttin, avocată)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului în cauza T-211/18;

admiterea acțiunii din primă instanță și anularea Deciziei de punere în aplicare C(2018) 252 final a Comisiei de refuzare a autorizației de introducere pe piață, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/20041 pentru medicamentul de uz uman Fanaptum – iloperidonă;

obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă atât în primă instanță, cât și în recurs;

Cu titlu subsidiar, recurenta solicit Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului în cauza T-211/18;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului;

nepronunțarea cu privire la cheltuielile de judecată din primă instanță și din apel până la hotărârea finală a Tribunalului;

Motivele și principalele argumente

Primul motiv de recurs se întemeiază pe faptul că Tribunalul a interpretat și a aplicat în mod eronat standardul aplicabil în materie de control jurisdicțional și a denaturat probele.

Al doilea motiv de recurs se întemeiază pe faptul că Tribunalul a interpretat și a aplicat în mod eronat Orientările CHMP/ICH/2/04 furnizate în evaluarea clinică a riscului de prelungire a intervalului QT/QTc și a efectului pro-aritmic asociat medicamentelor care nu sunt antiaritmice („Orientările QT”).

Al treilea motiv de recurs se întemeiază pe faptul că Tribunalul nu a analizat în integralitate al doilea motiv al acțiunii recurentei.

Al patrulea motiv de recurs se întemeiază pe faptul că Tribunalul a denaturat probele și a aplicat în mod eronat principiul egalității de tratament.

Al cincilea motiv de recurs se întemeiază pe faptul că Tribunalul a interpretat în mod eronat articolul 5 alineatele (1), (2) și (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și articolul 12 și articolul 81 alineatul (2) din Regulamentul nr. 726/2004.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (JO 2004, L 136, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 44, p. 83).