Language of document :

Odvolanie podané 29. februára 2020: Vanda Pharmaceutical Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 19. decembra 2019 vo veci T-211/18, Vanda Pharmaceuticals/Komisia

(vec C-115/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Vanda Pharmaceutical Ltd (v zastúpení: M. Meulenbelt, S. De Knop, B. Natens, advokáti, C. Muttin, advokátka)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Ovolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-211/18,

vyhovel žalobe v prvostupňovom konaní a zrušil vykonávacie rozhodnutie Európskej Komisie „C(2018) 252 final“, ktorým bolo zamietnuté povolenie na uvedenie na trh podľa nariadenia (ES) č. 726/20041 pre „Fanaptum – iloperidon“, liek na humánne použitie,

uložil odporkyni povinnosť znášať svoje trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vznikli na strane odporcu, a to v prvostupňovom konaní a v konaní o odvolaní.

Subsidiárne odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-211/18,

vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie,

odložil rozhodnutia o trovách v prvostupňovom a odvolacom konaní až do konečného rozsudku Všeobecného súdu.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne vyložil a nesprávne uplatnil uplatniteľné štandardy súdneho preskúmania a skreslil dôkazy.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne vyložil a nesprávne uplatnil usmernenia CHMP/ICH/2/04 poskytnuté v rámci klinického hodnotenia rizika predĺženia intervalu QT/QTc a proarytmického účinku spájaného s neantiarytmickými liekmi („usmernenia QT“).

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd neposúdil druhý žalobný dôvod odvolateľky v jeho úplnosti.

Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd skreslil dôkazy a nesprávne uplatnil zásadu rovnosti zaobchádzania.

Piaty odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne vyložil článok 5 ods. 1, 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii a článok 12 a článok 81 ods. 2 nariadenia č. 726/2004.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v EÚ 136, 2004, s. 1; Mim. vyd. 13/036, s. 229).