Language of document :

Överklagande ingett den 29 februari 2020 av Vanda Pharmaceuticals Ltd av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 19 december 2019 i mål T-211/18, Vanda Pharmaceuticals mot kommissionen

(Mål C-115/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Vanda Pharmaceuticals Ltd (ombud: M. Meulenbelt, S. De Knop och B. Natens, advocaten, samt C. Muttin, avocate)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i mål T-211/18,

bifalla talan i första instans och ogiltigförklara Europeiska kommissionens genomförandebeslut C(2018) 252 final där godkännande för försäljning enligt förordning (EG) nr 726/20041 inte beviljades humanläkemedlet Fanaptum – iloperidon, och

förplikta svaranden att betala klagandens rättegångskostnader och bära sina egna kostnader, både i första instans och avseende överklagandet,

I andra hand yrkar klaganden att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i mål T-211/18,

återförvisa målet till tribunalen för prövning i sak, och

låta beslutet om rättegångskostnader i första instans och avseende överklagandet anstå, för slutlig prövning av tribunalen.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Tribunalen tolkade och tillämpade den tillämpliga standarden för domstolskontroll felaktigt samt missuppfattade bevisningen.

Andra grunden: Tribunalen tolkade och tillämpade vägledningen för den kliniska bedömningen av risken med förlängt QT/QTC-intervall och den proarytmiska effekten av icke arytmiska läkemedel felaktigt.

Tredje grunden: Tribunalen prövade inte klagandens andra yrkande i dess helhet.

Fjärde grunden: Tribunalen missuppfattade bevisningen och tillämpade likabehandlingsprincipen felaktigt.

Femte grunden: Tribunalen tolkade artiklarna 5.1–5.3 FEU och artiklarna 12 och 81.2 i förordning nr 726/2004 felaktigt.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 2004, s. 1).