Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Irsko) dne 13. února 2020 – K. M. v. Director of Public Prosecutions

(Věc C-77/20)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: K. M.

Odpůrce: Director of Public Prosecutions

Předběžná otázka

Je – v rámci provádění společné rybářské politiky a ustanovení článku 32 nařízení Rady (ES) č. 850/19981 v souvislosti s trestním stíháním vedeným za účelem výkonu jeho ustanovení – ustanovení vnitrostátního práva, které v případě odsouzení na základě obžaloby stanoví kromě peněžitého trestu také povinné propadnutí všech ryb a veškerého lovného zařízení nalezeného na palubě lodi související s protiprávním jednáním, slučitelné s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 1224/20092 , zejména s jeho články 89 a 90, a se zásadou proporcionality podle smluv Evropské unie a čl. 49 odst. 3 Listiny základních práv?

____________

1  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).

2  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. 2009, L 343, s. 1).