Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (Irlanti) on esittänyt 13.2.2020 – K. M. v. Director of Public Prosecutions

(asia C-77/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal

Pääasian asianosaiset

Valittaja: K. M.

Vastapuoli: Director of Public Prosecutions

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/19981 32 artiklan sekä näiden säännösten täytäntöönpanemiseksi tapahtuvien syytetoimenpiteiden yhteydessä kansallisen oikeuden säännöstä, jossa säädetään, että tuomitsemisen, joka voidaan tehdä valamiehistön myötävaikutuksella, johdosta on sakon lisäksi tuomittava menetetyiksi koko saalis ja kaikki pyydykset, jotka ovat rikkomukseen liittyvällä aluksella, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/20092 säännösten ja erityisesti kyseisen asetuksen 89 ja 90 artiklan sekä Euroopan unionin perussopimuksissa tarkoitetun suhteellisuusperiaatteen ja perusoikeuskirjan 49 artiklan 3 kohdan mukainen?

____________

1 Kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla 30.3.1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 850/98 (EYVL 1998, L 125, s. 1).

2 Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20.11.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 (EUVL 2009, L 343, s. 1).