Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2020. uputio Court of Appeal (Irska) – K. M. protiv Director of Public Prosecutions

(predmet C-77/20)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Appeal

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: K. M.

Druga stranka u postupku: Director of Public Prosecutions

Prethodno pitanje

Je li, u okviru provedbe zajedničke ribarstvene politike i odredbi članka 32. Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/1998 i u okviru kaznenog progona pokrenutog radi primjene njezinih odredbi, nacionalna odredba koja, nakon osude na temelju optužnice, uz novčanu kaznu predviđa obvezno oduzimanje sve ribe i svog ribolovnog alata pronađenog na brodu na koji se odnosi prekršaj, u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) 1224/2009, posebice njezinim člancima 89. i 90. i s načelom proporcionalnosti iz Ugovorâ o Europskoj uniji i članka 49. stavka 3. Povelje o temeljnim pravima?1

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL 1998., L 125, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 4., svezak 2., str. 50.).

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL 2009., L 343, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 4., svezak 1., str. 113. i ispravak SL 2015., L 149, str. 23.)