Language of document :

2020 m. vasario 13 d. Court of Appeal (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K. M. / Director of Public Prosecutions

(Byla C-77/20)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (Apeliacinis teismas, Airija)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: K. M.

Kita apeliacinio proceso šalis: Director of Public Prosecutions (Prokuratūros direktorius, Airija)

Prejudicinis klausimas

Ar, atsižvelgiant į Bendrosios žuvininkystės politikos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/19981 32 straipsnio nuostatų įgyvendinimą ir baudžiamąjį persekiojimą, atliekamą siekiant vykdyti šias nuostatas, nacionalinės teisės nuostata, kurioje priėmus apkaltinamąjį nuosprendį baudžiamajame procese, be baudos, numatytas privalomas visų žuvų ir visų žvejybos įrankių, rastų su pažeidimu susijusiame laive, konfiskavimas, yra suderinama su Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/20092 nuostatomis, ypač su jo 89 ir 90 straipsniais, ir proporcingumo principu, įtvirtintu Europos Sąjungos sutartyse ir Pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalyje?

____________

1 1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (OL L 125, 1998, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 4 sk., 3 t., p. 217).

2 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009, p. 1).