Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 13. februārī iesniedza Court of Appeal (Īrija) – K. M./Director of Public Prosecutions

(Lieta C-77/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal

Pamatlietas puses

Prasītājs: K. M.

Atbildētājs: The Director of Public Prosecutions

Prejudiciālais jautājums

Vai saistībā ar kopējās zivsaimniecības politikas un Padomes Regulas (EK) Nr. 850/1998 1 32. panta īstenošanu un kontekstā ar kriminālvajāšanu, kas veikta, lai izpildītu minēto tiesību aktu noteikumus, valsts tiesību norma, kas paredz, ka uz apsūdzības pamata veiktas notiesāšanas gadījumā papildus naudas sodam tiek obligāti konfiscēta arī visa uz pārkāpumā iesaistītā kuģa klāja atrastā nozveja un visi zvejas rīki, ir saderīga ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 2 , it īpaši tās 89. un 90. pantu, un atbilst samērīguma principam, kas noteikts Eiropas Savienības līgumos un Pamattiesību hartas 43. panta 3. punktā?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 850/98 (1998. gada 30. marts) par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (OV 1998, L 125, 1. lpp.).

2 Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV 2009, L 343, 1. lpp.).