Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (Irlanda) la 13 februarie 2020 – K. M./Director of Public Prosecutions

(Cauza C-77/20)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal

Părțile din procedura principală

Apelant: K. M.

Intimat: Director of Public Prosecutions

Întrebarea preliminară

În contextul punerii în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și a dispozițiilor articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 850/1998 al Consiliului1 , precum și în contextul unei urmăriri penale derulate în vederea asigurării respectării acestor prevederi, o dispoziție de drept național care prevede în caz de condamnare în urma punerii sub acuzare, pe lângă aplicarea unei amenzi, confiscarea obligatorie a întregii cantități de pește și a tuturor uneltelor de pescuit aflate la bordul ambarcațiunii care face obiectul infracțiunii este compatibilă cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului2 , în special cu articolele 89 și 90 din acesta, și cu principiul proporționalității prevăzut de tratatele Uniunii Europene și de articolul 49 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO 1998, L 125, p. 1, Ediție specială, 4⁄ vol. 4, p. 60).

2 Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 şi (CE) nr. 1966/2006 (JO 2009, L 343, p. 1).