Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Írsko) 13. februára 2020 – K. M./Director of Public Prosecutions

(vec C-77/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: K. M.

Odporca: Director of Public Prosecutions

Prejudiciálna otázka

V súvislosti s vykonávaním spoločnej rybárskej politiky a ustanovení článku 32 nariadenia Rady (ES) č. 850/19981 a v súvislosti s trestným stíhaním vedeným na účely vykonávania jeho ustanovení je ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré v prípade odsúdenia na základe obžaloby stanovuje okrem pokuty aj povinné zabavenie všetkých rýb a všetkého rybárskeho výstroja nachádzajúceho sa na palube lode, ktorej sa nezákonné konanie týka, v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 1224/20092 , najmä jeho článkami 89 a 90, a zásadou proporcionality podľa zmlúv Európskej únie a článku 49 ods. 3 Charty základných práv?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 1998, s. 1; Mim. vyd. 04/003, s. 217).

2 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009 , ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 1).