Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Irland) den 13 februari 2020 – K. M. mot Director of Public Prosecutions

(Mål C-77/20)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal

Parter i det nationella målet

Klagande: K. M.

Motpart: Director of Public Prosecutions

Tolkningsfrågor

Inom ramen för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och bestämmelserna i artikel 32 i rådets förordning (EG) nr 850/19981 och inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som har inletts för tillämpning av bestämmelserna däri, ska rådets förordning (EG) 1224/2009,2 särskilt artiklarna 89 och 90, samt proportionalitetsprincipen, vilken stadfästs i Europeiska unionens fördrag och i artikel 49.3 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, tolkas på så sätt att de utgör hinder för en bestämmelse i nationell rätt, i vilken det, i fall av en fällande dom vid åtal, utöver böter föreskrivs om obligatoriskt beslagtagande av all fisk och alla fiskeredskap som upptäckts ombord på det fartyg som brottet är relaterat till?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EGT L 125, 1998, s. 1).

2 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 2009, s. 1).