Language of document :

Преюдициално запитване от Obvodní soud pro Prahu 8 (Чешка република), постъпило на 26 февруари 2020 г. — mBank S.A./PA

(Дело C-98/20)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Obvodní soud pro Prahu 8

Страни в главното производство

Ищец: mBank S.A.

Ответник: PA

Преюдициални въпроси

Трябва ли под понятието „местоживеене на потребителя“ — съдържащо се в член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст)1 , приложим от 10 януари 2015 г. — да се разбира местоживеенето на потребителя към момента на предявяване на иска или пък към момента на възникване на обвързващото правоотношение между потребителя и другата страна по договора (а именно, например, към момента на сключване на договора), тоест налице ли е потребителски договор по смисъла на член 17, параграф 1, буква в) от посочения регламент и в хипотеза, при която към момента на предявяване на иска местоживеенето на потребителя е на територията на друга държава членка, различна от държавата, в която другата страна по договора с него извършва своята професионална или търговска дейност?

Можe ли съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст), приложим от 10 януари 2015 г., срещу потребител с местоживеене в друга държава членка да бъде предявен иск в съда по мястото, където задължението е било изпълнено или е трябвало да бъде изпълнено (независимо от член 18, параграф 2 и член 26, параграф 2 от този регламент), тъй като другата страна по договора с потребителя не извършва професионална или търговска дейност в държавата, в която е местоживеенето на потребителя към момента на предявяване на иска?

____________

1 ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.