Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Obvodním soudem pro Prahu 8 (Česká republika) dne 26. února 2020 – mBank S.A. v. PA

(Věc C-98/20)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Obvodní soud pro Prahu 8

Účastníci původního řízení

Žalobce: mBank S.A.

Žalovaná: PA

Předběžné otázky

Pojmem „bydliště spotřebitele“ ve smyslu čl. 17 odst. 1 písm. c) nařízení č. 1215/20121 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, přepracovaného znění účinného od 10. ledna 2015, se rozumí bydliště spotřebitele ke dni podání žaloby anebo ke dni vzniku závazkového vztahu mezi spotřebitelem a jeho smluvním partnerem (tedy např. ke dni uzavření smlouvy), tj. zda půjde o spotřebitelskou smlouvu ve smyslu článku 17 odst. 1 písm. c) citovaného nařízení i v případě, kdy spotřebitel má již ke dni podání žaloby bydliště na území jiného členského státu, než je stát ve kterém smluvní partner spotřebitele provozuje profesionální nebo podnikatelskou činnost?

Může být spotřebitel s bydlištěm v jiném členském státu podle článku 7 nařízení č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, přepracovaného znění účinného od 10. ledna 2015, žalován u soudu místa, kde závazek, o nějž se jedná, byl nebo měl být splněn (bez ohledu na článek 18 odst. 2 a článek 26 odst. 2 tohoto nařízení) z důvodu, že smluvní partner spotřebitele neprovozuje profesionální či podnikatelskou činnost ve státě, ve kterém se nachází bydliště spotřebitele ke dni podání žaloby?

____________

1 Úř. věst. 2012, L 351, s. 1.