Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Obvodní soud pro Prahu 8 (Tšekki) on esittänyt 26.2.2020 – mBank S.A. v. PA

(asia C-98/20)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Obvodní soud pro Prahu 8

Pääasian asianosaiset

Kantaja: mBank S.A.

Vastaaja: PA

Ennakkoratkaisukysymykset

Tarkoitetaanko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012,1 sellaisena kuin se on uudelleenlaadittuna 10.1.2015 alkaen, 17 artiklan 1 kohdan c alakohdan käsitteellä ”kuluttajan kotipaikka” kuluttajan kotipaikkaa kanteen nostamisajankohtana vai ajankohtana, jolloin kuluttajan ja sopimuspuolen välille on syntynyt sopimusvelvoite (esim. sopimuksen tekopäivänä), eli onko sopimuksessa kyse 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta kuluttajasopimuksesta, jos kuluttajan kotipaikka on kanteen nostamisajankohtana toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä valtiossa, jossa sopimuspuoli harjoittaa kaupallista tai elinkeinotoimintaa?

Voidaanko sellaista kuluttajaa vastaan, jolla on kotipaikka toisessa jäsenvaltiossa, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012, sellaisena kuin se on uudelleenlaadittuna 10.1.2015 alkaen, 7 artiklan mukaisesti nostaa kanne sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä kanteen perusteena oleva velvoite on täytetty tai täytettävä (riippumatta tämän asetuksen 18 artiklan 2 kohdasta ja 26 artiklan 2 kohdasta), sillä perusteella, että kuluttajan sopimuspuoli ei harjoita kaupallista toimintaa tai elinkeinotoimintaa valtiossa, jossa kuluttajan kotipaikka on kanteen nostamisajankohtana?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.