Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Obvodní soud pro Prahu 8 (Tsjechië) op 26 februari 2020 – mBank S.A./PA

(Zaak C-98/20)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Obvodní soud pro Prahu 8 (Tsjechië)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: mBank S.A.

Verwerende partij: PA

Prejudiciële vragen

Moet onder het begrip „woonplaats van de consument” in de zin van artikel 17, lid 1, onder c), van verordening (EU) nr. 1215/20121 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking), die van kracht is sinds 10 januari 2015, worden verstaan de woonplaats van de consument op de datum van instelling van de vordering dan wel op de datum waarop de verbintenis tussen de consument en zijn contractpartner is aangegaan (bijvoorbeeld op de datum van sluiting van de overeenkomst), dat wil zeggen, is er ook sprake van een door een consument gesloten overeenkomst in de zin van artikel 17, lid 1, onder c), van deze verordening wanneer de consument op de datum van instelling van de vordering woonplaats heeft op het grondgebied van een andere lidstaat dan de lidstaat waar zijn contractpartner zijn commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit?

Kan een consument met woonplaats in een andere lidstaat overeenkomstig artikel 7 van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking), die van kracht is sinds 10 januari 2015, worden opgeroepen voor de rechterlijke instantie van de plaats waar de verbintenis ten uitvoer is gelegd of waar deze ten uitvoer had moeten worden gelegd (ongeacht artikel 18, lid 2, en artikel 26, lid 2, van deze verordening), op grond dat de contractpartner van de consument op de datum van instelling van de vordering geen commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat waar de consument woonplaats heeft?

____________

1 PB 2012, L 351, blz. 1.