Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Obvodnim soudem pro Prahu 8 (Republica Cehă) la 26 februarie 2020 – mBank S.A./PA

(Cauza C-98/20)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Obvodnim soudem pro Prahu 8

Părțile din procedura principală

Reclamantă: mBank S.A.

Pârâtă: PA

Întrebările preliminare

Prin „domicili[ul] consumatorul[ui]” în sensul articolului 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. l215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (reformare)1 , în versiunea aflată în vigoare de la 10 ianuarie 2015, se înțelege domiciliul consumatorului la data introducerii acțiunii sau la data încheierii raportului contractual între consumator și cealaltă parte la contract (așadar, de exemplu, la data încheierii contractului), altfel spus, există un contract încheiat de consumator în sensul articolului 17 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat chiar și în cazul în care, la data introducerii acțiunii, consumatorul este domiciliat pe teritoriul altui stat membru decât cel în care cealaltă parte la contract desfășoară o activitate profesională?

Consumatorul domiciliat pe teritoriul altui stat membru, în sensul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. l215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (reformare), în versiunea aflată în vigoare de la 10 ianuarie 2015, poate fi chemat în judecată în fața unei instanțe de la locul executării obligației care face obiectul acțiunii [fără a aduce atingere articolului 18 alineatul (2) și articolului 26 alineatul (2) din regulamentul menționat] pentru motivul că cocontractantul consumatorului nu desfășoară o activitate profesională în statul în care este domiciliat consumatorul la data introducerii acțiunii?

____________

1 JO 2012, L 351, p. 1.