Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Obvodní soud pro Prahu 8 (Česká republika) 26. februára 2020 – mBank S.A./PA

(vec C-98/20)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Obvodní soud pro Prahu 8

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: mBank S.A.

Žalovaná: PA

Prejudiciálne otázky

Pojmom „bydlisko spotrebiteľa“ v zmysle článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/20121 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení zmien, účinného od 10. januára 2015, sa rozumie bydlisko spotrebiteľa ku dňu podania žaloby alebo ku dňu vzniku záväzkového vzťahu medzi spotrebiteľom a jeho zmluvným partnerom (teda napríklad ku dňu uzavretia zmluvy), t. j. či pôjde o spotrebiteľskú zmluvu v zmysle článku 17 ods. 1 písm. c) citovaného nariadenia aj v prípade, keď spotrebiteľ má už ku dňu podania žaloby bydlisko na území iného členského štátu než je štát, v ktorom zmluvný partner spotrebiteľa prevádzkuje profesionálnu alebo podnikateľskú činnosť?

Môže byť spotrebiteľ s bydliskom v inom členskom štáte podľa článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení zmien, účinného od 10. januára 2015, žalovaný na súde miesta, kde záväzok, o ktorý ide, bol alebo mal byť splnený (bez ohľadu na článok 18 ods. 2 a článok 26 ods. 2 tohto nariadenia) z dôvodu, že zmluvný partner spotrebiteľa neprevádzkuje profesionálnu či podnikateľskú činnosť v štáte, v ktorom sa nachádza bydlisko spotrebiteľa ku dňu podania žaloby?

____________

1 Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.