Language of document :

Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 12 февруари 2020 г. — Anklagemyndigheden/VAS Shipping ApS

(Дело C-71/20)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Østre Landsret

Страни в главното производство

Жалбоподател: Anklagemyndigheden

Ответник: VAS Shipping ApS

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 49 ДФЕС законодателство на държава членка, което изисква лица — граждани на трета страна и членове на екипажа на плавателен съд, който плава под флага на държава членка и е собственост на гражданин на друга държава членка на ЕС — да имат разрешение за работа, освен ако плавателният съд не влиза в пристанищата на държавата членка повече от 25 пъти в рамките на една година?

____________