Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 12. února 2020 – Anklagemyndigheden v. VAS Shipping ApS

(Věc C-71/20)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Østre Landsret

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Anklagemyndigheden

Odpůrkyně: VAS Shipping ApS

Předběžná otázka

Brání článek 49 SFEU právním předpisům členského státu, které vyžadují, aby členové posádky ze třetích zemí na plavidle plujícím pod vlajkou členského státu a vlastněném majitelem, který je státním příslušníkem jiného členského státu EU, měli pracovní povolení, ledaže plavidlo vpluje do přístavů členského státu nejvýše 25krát, počítáno průběžně za předchozí rok?

____________