Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 12 februari 2020 – Anklagemyndigheden mot VAS Shipping ApS

(Mål C-71/20)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Østre Landsret

Parter i det nationella målet

Motpart: Anklagemyndigheden

Klagande: VAS Shipping ApS

Tolkningsfråga

Utgör artikel 49 FEUF hinder för en medlemsstats lagstiftning, enligt vilken tredjelandsmedborgare som ingår i besättningen på ett fartyg som seglar under medlemsstatens flagg och ägs av en skeppsredare som är medborgare i en annan unionsmedlemsstat, måste ha arbetstillstånd, såvida inte fartyget anlöper medlemsstatens hamnar högst 25 gånger under ett år löpande räknat bakåt i tiden?

____________