Language of document :

Преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky (Словакия), постъпило на 14 февруари 2020 г. — наказателно производство срещу M.B.

(Дело C-78/20)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Върховен съд, Словашка република)

Страни в главното производство

M.B.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Главна прокуратура, Словашка република)

Преюдициален въпрос

Необходимо ли е изискванията, на които следва да отговаря европейската заповед за арест като съдебно решение съгласно член 1, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Рамково решение 2002/5841 , да се прилагат и за допълнителната информация, предоставена на основание член 15, параграф 2 от това Рамково решение, ако за целите на решението на изпълняващия съдебен орган посочената допълнителна информация в съществена степен допълва или изменя съдържанието на първоначално издадената европейска заповед за арест?

____________

1 Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3).