Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt 14.2.2020 – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano, jonka kohteena on M. B.

(asia C-78/20)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

M. B.

Muu osapuoli: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Ennakkoratkaisukysymys

Koskevatko vaatimukset, jotka eurooppalaisen pidätysmääräyksen on oikeudellisena päätöksenä täytettävä puitepäätöksen 2002/5841 1 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, myös puitepäätöksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja lisätietoja, jos ne täydentävät tai muuttavat olennaisesti alun perin annetun eurooppalaisen pidätysmääräyksen sisältöä täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen päätöksenteon kannalta?

____________

1 Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehty neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS (EYVL 2002, L 190, s. 1).