Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 14. februārī iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) – kriminālprocess pret M.B.

(Lieta C-78/20)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

M.B.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Prejudiciālie jautājumi

Vai prasības, kurām saskaņā ar Pamatlēmuma 2002/584 1 1. panta 1. punktu un 6. panta 1. punktu ir jāatbilst Eiropas apcietināšanas orderim kā tiesas nolēmumam, ir jāattiecina arī uz papildinformāciju, kas sniegta saskaņā ar minētā pamatlēmuma 15. panta 2. punktu, ja izpildes tiesu iestādes lēmuma pieņemšanas vajadzībām tā ievērojami papildina vai maina sākotnēji izsniegtā Eiropas apcietināšanas ordera saturu?

____________

1 Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV 2002, L 190, 1. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā: 19. nodaļa, 6. sējums, 34. lpp.).