Language of document :

Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 13 февруари 2020 г. — „Lifosa“ AB/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Дело C-75/20)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Страни в главното производство

Жалбоподател в първоинстанционното и второинстанционното производство: „Lifosa“ AB

Ответник в първоинстанционното и второинстанционното производство: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 29, параграф 1 и член 32, параграф 1, буква д), подточка i) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността1 , както и член 70, параграф 1 и член 71, параграф 1, буква д), подточка i) от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза2 да се тълкуват в смисъл, че договорната (митническата) стойност трябва да се коригира, за да се включат всички действително направени от продавача (производителя) разходи за транспортирането на стоките до мястото на въвеждането им на митническата територия на Европейския съюз (Общността), когато — както в настоящия случай — (1) съгласно условията за доставка („Incoterms 2000“ — DAF) задължението за покриване на тези разходи се поема от продавача (производителя), и (2) тези разходи за транспорт надвишават цената, която е договорена и действително платена (подлежи на плащане) от купувача (вносителя), но (3) цената, която е действително платена (подлежи на плащане) от купувача (вносителя), съответства на реалната стойност на стоките, въпреки че тази цена е недостатъчна за покриване на всички направени от продавача (производителя) разходи за транспорт?

____________

1 ОВ L 302, 1992 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58.

2 ОВ L 269, 2013 г., стр. 1.