Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 13. februar 2020 – »Lifosa« AB mod Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Sag C-75/20)

Processprog: litauisk

Den forelæggende ret

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i hovedsagen

Sagsøger: »Lifosa« AB

Sagsøgt: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 29, stk. 1, og artikel 32, stk. 1, litra e), nr. i), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 1 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks og artikel 70, stk. 1, og artikel 71, stk. 1, litra e), nr. i), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 2 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen fortolkes således, at transaktionsværdien (toldværdien) skal justeres således, at den omfatter samtlige omkostninger, der faktisk blev afholdt af sælgeren (producenten) i forbindelse med, at varerne blev transporteret til det sted, hvor de blev indført i toldområdet for Den Europæiske Union (Fællesskabet) [Org. s. 6], når som i den foreliggende sag 1) forpligtelsen til at dække disse omkostninger i henhold til leveringsbetingelserne (»Incoterms 2000« – DAF) blev båret af sælgeren (producenten), og 2) disse transportomkostninger oversteg den pris, der var blevet aftalt og faktisk blev betalt (skulle betales) af køberen (importøren), men hvor 3) den pris, der faktisk blev betalt (skulle betales) af køberen (importøren) svarede til den reelle værdi af varerne, selv hvis denne pris ikke var tilstrækkelig til at dække samtlige transportomkostninger, der blev afholdt af sælgeren (producenten)?

____________

1 EFT 1992, L 302, s. 1.

2 EUT 2013, L 269, s. 1.