Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 13.2.2020 – Lifosa AB v. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(asia C-75/20)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Lifosa AB

Vastapuoli: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/921 29 artiklan 1 kohtaa ja 32 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohtaa ja unionin tullikoodeksista 9.10.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/20132 70 artiklan 1 kohtaa ja 71 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohtaa tulkittava siten, että kauppa-arvoa (tullausarvoa) on tarkistettava niin, että siihen sisältyvät kaikki kustannukset, jotka myyjälle (valmistaja) tosiasiallisesti aiheutuivat tavaroiden kuljettamisesta paikkaan, jossa ne tuotiin unionin (yhteisön) tullialueelle [alkup. s. 6], jos – kuten käsiteltävässä asiassa – 1) myyjä (valmistaja) oli toimitusehtojen (Incoterms 2000 – DAF) mukaan velvollinen kattamaan kyseiset kustannukset ja jos 2) kyseiset kuljetuskustannukset ylittivät sovitun ja ostajan (maahantuoja) tosiasiallisesti maksaman (maksettavan) hinnan, mutta 3) ostajan (maahantuoja) tosiasiallisesti maksama (maksettava) hinta vastasi kuitenkin tavaroiden todellista arvoa, vaikka se ei kattanutkaan kaikkia myyjälle (valmistaja) aiheutuneita kuljetuskustannuksia?

____________

1 EYVL 1992, L 302, s. 1.

2 EUVL 2013, L 269, s. 1.