Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 13. februārī iesniedza Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) – UAB “Lifosa”/Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Lieta C-75/20)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

Pamatlietas puses

Prasītāja: AB “Lifosa”

Atbildētājs: Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 1  (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas izveidi 29. panta 1. punkts un 32. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) daļa un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 2 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu 70. panta 1. punkts un 71. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) daļa jāinterpretē tādējādi, ka darījuma (muitas) vērtība ir jāprecizē, iekļaujot visas izmaksas, kas faktiski rodas pārdevējam (ražotājam) pārvadājot preces uz vietu, kur tās tika ievestas Savienības (Kopienas) muitas teritorijā, ja, kā tas ir šajā lietā: 1) saskaņā ar piegādes noteikumiem “Incoterms 2000” – DAF pienākumu segt šīs izmaksas uzņēmās pārdevējs (ražotājs) un 2) šīs pārvadāšanas izmaksas pārsniedza atrunāto cenu un kuru faktiski samaksāja (kas ir maksājama) pircējs (importētājs), bet 3) cena, ko pircējs (importētājs) faktiski samaksāja (maksāja), atbilda preču patiesajai vērtībai, pat ja šī cena nebija pietiekama, lai segtu visas pārvadāšanas izmaksas, kas radās pārdevējam (ražotājam)?

____________

1 OV 1992, L 302, 1. lpp.

2 OV 2013, L 269, 1. lpp.