Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 13. februára 2020 – „Lifosa“ AB/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(vec C-75/20)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: AB „Lifosa“

Žalovaný: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 29 ods. 1 a článok 32 ods. 1 písm. e) bod i) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/921 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva a článok 70 ods. 1 a článok 71 ods. 1 písm. e) bod i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/20132 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, vykladať v tom zmysle, že prevodná (colná) hodnota musí byť upravená, aby zahŕňala všetky náklady, ktoré skutočne vznikli predávajúcemu (výrobcovi) pri preprave tovaru na miesto, kde vstúpili na colné územie Európskej únie (Spoločenstva), keď ako v prejednávanej veci 1. na základe dodacích podmienok (ďalej len „Incoterms 2000“ – DAF) povinnosť uhradiť tieto náklady prináležala výrobcovi a 2. uvedené náklady na dopravu presiahli dohodnutú cenu a v skutočnosti ich zaplatil (mal zaplatiť) kupujúci (dovozca), ale 3. cena, ktorú kupujúci skutočne zaplatil (mal zaplatiť), zodpovedala skutočnej hodnote tovaru napriek tomu, že táto cena nebola dostatočná na pokrytie všetkých nákladov na prepravu, ktoré vznikli predávajúcemu (výrobcovi)?

____________

1 Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.

2 Ú. v. EÚ L 269, 2013, s. 1.