Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 13 februari 2020 – ’Lifosa’ AB mot Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Mål C-75/20)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i det nationella målet

Klagande: ’Lifosa’ AB

Motpart: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 29.1 och 32.1 e i) i rådets förordning (EEG) nr 2913/921 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och artiklarna 70.1 och 71.1 e i) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/20132 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen tolkas så, att de innebär att transaktionsvärdet (tullvärdet) måste justeras för att inkludera alla de kostnader som faktiskt uppstått för säljaren (tillverkaren) vid transporten av varorna till den plats där de förts in till Europeiska unionens (gemenskapens) tullområde, när såsom i förevarande fall 1) skyldigheten att täcka dessa kostnader bars av säljaren (tillverkaren) i enlighet med leveransvillkoren (Incoterms 2000 – DAF), och 2) transportkostnaderna översteg det pris som man hade kommit överens om och som faktiskt betalades (skulle betalas) av köparen (importören), men 3) det pris som faktiskt betalades (skulle betalas) av köparen (importören) motsvarade varornas verkliga värde, även om det priset inte räckte för att täcka alla de transportkostnader som uppstod för säljaren (tillverkaren)?

____________

1 EGT L 302, 1992, s. 1; svensk specialutgåva: område 2, volym 16, s. 4.

2 EUT L 269, 2013, s. 1.