Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) (Łotwa) w dniu 27 grudnia 2019 r. – SIA „OC Finance” / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Sprawa C-945/19)

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Augstākā tiesa (Senāts)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca w pierwszej instancji i wnosząca skargę kasacyjną: SIA „OC Finance”

Druga strona postępowania: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Pytania prejudycjalne

Pytania prejudycjalne są identyczne jak w sprawie C-944/19.

____________