Language of document :

Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) (Латвия), постъпило на 27 декември 2019 г. — AS „4finance“/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Дело C-944/19)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa (Senāts)

Страни в главното производство

Жалбоподател в първоинстанционното и в касационното производство: AS „4finance“

Ответник в касационното производство: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Преюдициални въпроси

Самостоятелно понятие от правото на Европейския съюз ли е понятието „общи разходи по кредита за потребителя“, на което е дадено определение в член 3, буква ж) от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета1 ?

Попадат ли разходите за удължаване на срока на кредита в обхвата на понятието „общи разходи по кредита за потребителя“, на което е дадено определение в член 3, буква ж) от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета, в хипотеза като разглежданата, ако клаузите за удължаване на срока на кредита са част от клаузите и условията на договора за кредит, договорени от кредитополучателя и кредитора?

____________

1 ОВ 2008 г., L 133, стр. 66