Language of document :

Преюдициално запитване от Krajský soud v Brně (Чешка република), постъпило на 18 февруари 2020 г. — Vinařství U Kapličky s.r.o./Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(Дело C-86/20)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Krajský soud v Brně

Страни в главното производство

Жалбоподател: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Ответник: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Преюдициални въпроси

Трябва ли документ V I 1 — издаден въз основа на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор1  — съдържащ сертификат от одобрен национален орган от трета държава, че продуктът е произведен чрез използване на енологични практики, които са препоръчани и публикувани от OIV [Международната организация по лозарство и винарство] или разрешени от Общността, да се счита само за административно изискване за вноса на вина на територията на Европейския съюз?

Допуска ли правото на Съюза национално правило, съгласно което лицето, търгуващо с внасяно от Молдова вино, може да се освободи от отговорност за административно нарушение, изразяващо се в предлагане на пазара на вино, приготвено чрез използване на неразрешени в Европейския съюз енологични практики, ако националните органи не са оборили по отношение на това лице презумпцията, че виното е било произведено чрез използване на разрешени от Европейския съюз енологични практики, която презумпция лицето е можело да възприеме въз основа на документ V I 1, издаден от молдовските органи в съответствие с Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията?

____________

1 ОВ L 170, 2008 г., стр. 1.