Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský soud v Brně (Tsjechië) op 18 februari 2020 – Vinařství U Kapličky s.r.o./Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(Zaak C-C-86/20)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Krajský soud v Brně (Tsjechië)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Verwerende partij: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Prejudiciële vragen

Is het document V I 1, dat wordt afgegeven krachtens verordening (EG) nr. 555/20081 van de Commissie van 27 juni 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, wat betreft de steunprogramma’s, de handel met derde landen, het productiepotentieel en de controles in de wijnsector en dat een certificaat van een erkende instantie van het derde land omvat waarin wordt bevestigd dat het product is bereid overeenkomstig oenologische procedés die zijn aanbevolen en gepubliceerd door de OIV [Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding] of zijn toegestaan door de Gemeenschap, slechts een administratieve voorwaarde voor de invoer van wijn op het grondgebied van de Europese Unie?

Verzet het Unierecht zich tegen een regel van nationaal recht krachtens welke een persoon die handelt in uit Moldavië ingevoerde wijn zich kan bevrijden van aansprakelijkheid voor een administratieve overtreding die verband houdt met het in de handel brengen van wijn waarop oenologische procedés zijn toegepast die niet zijn toegestaan in de Europese Unie, indien de nationale autoriteiten het vermoeden dat de wijn is geproduceerd overeenkomstig door de Europese Unie toegestane oenologische procedés jegens deze persoon niet hebben weerlegd, zodat deze persoon van dit vermoeden kon uitgaan in het licht van het document V I 1 dat door de Moldavische autoriteiten is afgegeven krachtens verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, wat betreft de steunprogramma’s, de handel met derde landen, het productiepotentieel en de controles in de wijnsector?

____________

1 PB 2008, L 170, blz. 1.