Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský soud v Brně (Česká republika) 18. februára 2020 – Vinařství U Kapličky s.r.o./Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(vec C-86/20)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský soud v Brně

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Žalovaná: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Prejudiciálne otázky

Predstavuje dokument V I 1, vydaný na základe nariadenia Komisie (ES) č. 555/20081 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore, a obsahujúci osvedčenie autorizovaného subjektu tretej krajiny, že výrobok bol vyrobený prostredníctvom enologických postupov odporučených a uverejnených zo strany OIV alebo schválených Spoločenstvom, len administratívnu podmienku pre vstup vína na územie Európskej únie?

Bráni právo Únie vnútroštátnemu pravidlu, ktoré umožňuje obchodníkovi s vínom dovezeným z Moldavska zbaviť sa zodpovednosti za správny delikt spočívajúci v uvedení vína podrobeného enologickým postupom nepovoleným v Európskej únii do obehu, ak nie je vnútroštátnymi orgánmi vyvrátená domnienka tohto obchodníka, že víno bolo vyrobené prostredníctvom enologických postupov schválených Európskou úniou, ktorú mohol nadobudnúť z dokumentu V I 1 vydaného moldavskými orgánmi na základe nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008?

____________

1 Ú. v. EÚ L 170, 2008, s. 1.