Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský soud v Brně (Republiken Tjeckien) den 18 februari 2020 – Vinařství U Kapličky s.r.o. mot Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(Mål C-86/20)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Krajský soud v Brně

Parter i det nationella målet

Klagande: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Motpart: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Tolkningsfrågor

Utgör det V I 1-dokument som utfärdats på grundval av kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/20081 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn, som omfattar ett intyg som godkänts av ett organ i det tredjeland om att produkten har tillverkats enligt oenologiska processer som rekommenderas och publicerats av OIV (den internationella vinorganisationen) och som tillåtits av unionen enbart ett administrativt villkor för import av vin till Europeiska unionen?

Utgör unionsrätten hinder för en bestämmelse i nationell rätt enligt vilken en person som handlar med vin som importeras från Moldavien kan befrias från ansvar för en administrativ överträdelse som består i att vin som har behandlats med oenologiska metoder som inte är tillåtna i Europeiska unionen släppts ut på marknaden, om de nationella organen inte vederlagt handlarens antagande att vinet har tillverkats enligt oenologiska processer som har tillåtits av Europeiska unionen, vilket antagande handlaren gjorde mot bakgrund av V I 1-dokument som utfärdats av moldaviska organ på grundval av kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn?

____________

1 EUT L 170, 2008, s. 1.