Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz (Испания), постъпило на 15 януари 2020 г. — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)/Liberbank SA

(Дело C-16/20)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz

Страни в главното производство

Ищец: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)

Ответник: Liberbank SA

Преюдициални въпроси

Преюдициалните въпроси са идентични с въпроси 1, 2, 3, 5 и 6 от преюдициалното запитване по дело C-224/191 .

____________

1 ОВ C 246, 2019 г., стр. 4.