Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgerichts Hamburg (Nemecko) 10. januára 2020 – Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136/Finanzamt Hamburg-Oberalster

(vec C-9/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgerichts Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Žalovaný: Finanzamt Hamburg-Oberalster

Prejudiciálne otázky

Bráni článok 167 smernice 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej právo na odpočítanie dane vzniká už v okamihu uskutočnenia transakcie aj vtedy, keď daňová povinnosť dodávateľa alebo poskytovateľa podľa vnútroštátneho práva vzniká až prijatím odplaty a táto odplata ešte nebola zaplatená?

V prípade, ak bude odpoveď na prvú otázku záporná, bráni článok 167 smernice 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej právo na odpočítanie dane nemožno uplatniť za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola odplata zaplatená, ak daňová povinnosť dodávateľa alebo poskytovateľa vzniká až prijatím odplaty, plnenie bolo poskytnuté už v skoršom zdaňovacom období a uplatnenie nároku na odpočítanie dane za toto skoršie zdaňovacie obdobie podľa vnútroštátneho práva už nie je možné z dôvodu premlčania?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.