Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 10 januari 2020 – Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 mot Finanzamt Hamburg-Oberalster

(Mål C-9/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Klagande: Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Motpart: Finanzamt Hamburg-Oberalster

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 167 i rådets direktiv 2006/112/EG1 av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken avdragsrätten för mervärdesskatt inträder redan vid tidpunkten då en transaktion genomförs, även om skatten enligt nationell rätt blir utkrävbar från leverantören av en vara eller tillhandahållaren av en tjänst först vid mottagandet av ersättningen för varan eller tjänsten och ersättningen ännu inte har betalats?

För det fall att den första frågan besvaras nekande: Utgör artikel 167 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken avdragsrätten för mervärdesskatt inte kan utövas under samma beskattningsperiod som ersättningen har betalats, om mervärdesskatten blir utkrävbar från leverantören eller tillhandahållaren först vid mottagandet av ersättningen och leveransen eller tillhandahållandet utförts redan under en tidigare period samt det inte längre är möjligt att utöva rätten till avdrag för mervärdesskatt för denna tidigare period enligt nationell rätt på grund av att tidsfristen för att ändra beslutet om fastställelse av mervärdesskatten har löpt ut?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.