Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Německo) dne 13. ledna 2020 – DB Netz AG v. Spolková republika Německo

(Věc C-12/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: DB Netz AG

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

Musí být nařízení (EU) č. 913/20101 zejména s ohledem na úkoly správní rady koridoru pro nákladní dopravu stanovené v čl. 13 odst. 1, čl. 14 odst. 9 a čl. 18 písm. c) tohoto nařízení vykládáno v tom smyslu, že správní rada je u koridoru pro nákladní dopravu oprávněna sama stanovit postup podávání žádostí o přidělení kapacity infrastruktury k jedinému kontaktnímu místu uvedenému v čl. 13 odst. 1 nařízení a přitom požadovat, jako za okolností v projednávané věci, že musí být použit výhradně elektronický rezervační nástroj, nebo podléhá tento postup obecným ustanovením čl. 27 odst. 1 a 2 ve spojení s bodem 3 písm. a) přílohy IV směrnice 2012/34/EU2 , takže může být upraven pouze provozovateli infrastruktury podílejícími se na koridoru pro nákladní dopravu v jejich příslušných zprávách o síti?

Pokud bude první otázka zodpovězena v tom smyslu, že postup uvedený v bodě 1 může být upraven pouze ve zprávě o síti provozovatelů infrastruktury podílejících se na koridoru pro nákladní dopravu, řídí se kontrola zprávy o síti vnitrostátním regulačním subjektem v tomto smyslu článkem 20 nařízení (EU) č. 913/2010 nebo také výhradně ustanoveními směrnice 2012/34/EU a vnitrostátními právními předpisy přijatými k jejímu provedení?

a)    Řídí-li se kontrola podle článku 20 nařízení (EU) č. 913/2010, je s tímto ustanovením slučitelné, že vnitrostátní regulační subjekt zpochybní takové pravidlo ve zprávě o síti, jako je pravidlo uvedené v bodě 1, aniž přitom postupuje společně a jednotně s regulačními subjekty ostatních států podílejících se na koridoru pro nákladní dopravu nebo je alespoň předem konzultuje ve snaze o jednotný postup?

b)     Řídí-li se kontrola ustanoveními směrnice 2012/34/EU a vnitrostátními právními předpisy přijatými k jejímu provedení, je s nimi, a zejména s obecnou povinností koordinace zakotvenou v čl. 57 odst. 1 druhé větě této směrnice, slučitelné, že vnitrostátní regulační subjekt takové pravidlo zpochybní, aniž přitom postupuje společně a jednotně s regulačními subjekty ostatních států podílejících se na koridoru nákladní dopravy nebo je alespoň předem konzultuje ve snaze o jednotný postup?

Pokud bude první otázka zodpovězena v tom smyslu, že správní rada koridoru pro nákladní dopravu je oprávněna sama stanovit postup popsaný v bodě 1, je vnitrostátní regulační subjekt podle článku 20 nařízení (EU) č. 913/2010 nebo podle ustanovení směrnice 2012/34/EU a právních předpisů přijatých k jejímu provedení oprávněn kontrolovat zprávu o síti provozovatele infrastruktury nad rámec jejího obsahového souladu s postupem stanoveným správní radou a případně zpochybnit, obsahuje-li zpráva o síti provozovatele infrastruktury pravidla týkající se tohoto postupu? V případě kladné odpovědi, jak je třeba zodpovědět otázky formulované v bodě 2 písm. a) a b) ohledně této pravomoci regulačního subjektu?

Mají-li vnitrostátní regulační subjekty na základě předchozích otázek pravomoc kontrolovat postup uvedený v bodě 1, musí být čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 913/2010 vykládán v tom smyslu, že rámec vymezený výkonnou radou podle tohoto ustanovení je unijním právem závazným pro vnitrostátní regulační subjekty a vnitrostátní soudy, které má přednost před vnitrostátním právem a podléhá konečnému závaznému výkladu Soudním dvorem?

V případě kladné odpovědi na čtvrtou otázku, brání ustanovení příslušného rámce vymezeného podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 913/2010 výkonnými radami všech koridorů pro nákladní dopravu podle čl. 8 odst. 2, podle něhož musí být kapacita koridoru zveřejňována a přidělována v mezinárodním systému podávání žádostí, který má být v co největším rozsahu v souladu s ostatními koridory pro nákladní dopravu, rozhodnutí vnitrostátního regulačního subjektu, které stanoví provozovateli infrastruktury podílejícímu se na koridoru pro nákladní dopravu podmínky pro jeho zprávu o síti, které se týkají podoby tohoto systému podávání žádosti, které nebyly dohodnuty s vnitrostátními regulačními subjekty ostatních států podílejících se na koridorech nákladní doprav?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).