Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Saksamaa) 13. jaanuaril 2020 – DB Netz AG versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-12/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: DB Netz AG

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määrust nr 913/20101 , eelkõige osas, mis puudutab artikli 13 lõike 1, artikli 14 lõike 9 ja artikli 18 punkti c alusel kaubaveokoridori juhatusele pandud ülesandeid, tuleb tõlgendada nii, et kaubaveokoridori juhatus võib ise kindlaks määrata korra, mis reguleerib infrastruktuuri läbilaskevõime taotluste esitamist määruse artikli 13 lõikes 1 nimetatud universaalteenistusele, kusjuures ta võib näiteks (nagu käesoleval juhul) näha ette ainult elektroonilise tellimiskeskkonna kasutamise, või on kõnealusele korrale kohaldatavad direktiivi 2012/34/EL2 artikli 27 lõigetes 1 ja 2 sätestatud üldnormid koostoimes sama direktiivi IV lisa punkti 3 alapunktiga a, millest tulenevalt saab korda muuta ainult kaubaveokoridoris osalevate raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate vastavates võrgustiku teadaannetes?

2.    Kas juhul, kui esimesele küsimusele tuleb vastata nii, et selles kirjeldatud korda saab muuta ainult kaubaveokoridoris osalevate raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate võrgustiku teadaannetes, peab liikmesriigi reguleeriv organ võrgustiku teadaannet kontrollima määruse nr 913/2010 artiklist 20 lähtudes või võtma samamoodi aluseks ainult direktiivi 2012/34/EL sätted ja nende ülevõtmiseks kehtestatud riigisisesed õigusnormid?

a)    Kas juhul, kui kontroll peab toimuma määruse nr 913/2010 artiklist 20 lähtudes, on viidatud sättega kooskõlas, et liikmesriigi reguleeriv organ lükkab tagasi esimeses küsimuses kirjeldatud võrgustiku teadaandes ette nähtud korra, tegutsemata seejuures sisuliselt ühtselt ja üheskoos reguleerivate organitega teistest liikmesriikidest, mida kaubaveokoridor samuti läbib, ega konsulteeri ühise tegutsemise huvides eelnevalt teiste liikmesriikide reguleerivate organitega?

b)    Kas juhul, kui kontroll peab toimuma direktiivi 2012/34/EL sätetest ja nende ülevõtmiseks kehtestatud liikmesriigi õigusnormidest lähtudes, on nende sätetega, aga eelkõige sama direktiivi artikli 57 lõike 1 teises lauses ette nähtud üldise ühtlustamiskohustusega kooskõlas, et liikmesriigi reguleeriv organ lükkab tagasi esimeses küsimuses kirjeldatud võrgustiku teadaandes ette nähtud korra, tegutsemata seejuures sisuliselt ühtselt ja üheskoos reguleerivate organitega teistest liikmesriikidest, mida kaubaveokoridor samuti läbib, ega konsulteeri ühise tegutsemise huvides eelnevalt teiste liikmesriikide reguleerivate organitega?

3.    Kas juhul, kui esimesele küsimusele tuleb vastata nii, et kaubaveokoridori juhatus võib ise määrata kindlaks selles küsimuses kirjeldatud korra, on liikmesriigi reguleerival organil õigus kontrollida raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võrgustiku teadaannet määruse nr 913/2010 artikli 20 või direktiivi 2012/34/EL sätete ja nende ülevõtmiseks kehtestatud liikmesriigi õigusnormide alusel põhjalikumalt, minnes kaugemale selle sisulisest vastavusest juhatuse kindlaks määratud korrale, ja selle vajaduse korral tagasi lükata, kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võrgustiku teadaanne sisaldab seda korda reguleerivaid sätteid? Kui vastus on jaatav, siis kuidas tuleb vastata teise küsimuse osadele a ja b, pidades silmas reguleeriva organi asjaomast pädevust?

4.    Kas juhul, kui liikmesriigi reguleerivad organid on eelnevate küsimuste vastustest tulenevalt pädevad kontrollima esimeses küsimuses kirjeldatud korda, tuleb määruse nr 913/2010 artikli 14 lõiget 1 tõlgendada nii, et selle sätte alusel nõukogu kindlaks määratud raamistik on liikmesriigi reguleerivatele organitele ja liikmesriigi kohtutele siduv liidu õigus, millel on esimus liikmesriigi õiguse suhtes ja millele saab lõplikult siduva tõlgenduse anda Euroopa Kohus?

5.    Kas juhul, kui neljandale küsimusele tuleb vastata jaatavalt, tuleb lähtuda sellest, et määruse nr 913/2010 artikli 14 lõike 1 alusel iga kaubaveokoridori nõukogu kehtestatud raamistiku artikli 8 lõikes 2 sisalduv tingimus, et koridori läbilaskevõime tuleb avalikustada ja jaotada rahvusvahelise taotluste esitamise süsteemi abil, mis peab olema võimalikult suures osas kooskõlastatud muude kaubaveokoridoridega, ei luba liikmesriigi reguleerival organil teha otsust, millega tehakse kaubaveokoridoris osalevale raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale tema võrgustiku teadaande kohta asjaomase taotluste süsteemi kujundamiseks ettekirjutus, mida ei ole kooskõlastatud reguleerivate organitega teistest liikmesriikidest, mida kaubaveokoridor samuti läbib?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määruse (EL) nr 913/2010 konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta (ELT 2010, L 276, lk 22).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT 2012, L 343, lk 32).