Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. siječnja 2020. uputio Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Njemačka) – DB Netz AG protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C-12/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: DB Netz AG

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Prethodna pitanja

1.    Treba li Uredbu (EU) br. 913/20101 , osobito u pogledu zadaća dodijeljenih upravnom odboru teretnog koridora u članku 13. stavku 1., članku 14. stavku 9. i članku 18. točki (c) te uredbe, tumačiti na način da je upravni odbor za teretni koridor ovlašten samostalno utvrđivati postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta na jedinstvenom mjestu navedenom u članku 13. stavku 1. Uredbe uključujući primjerice – u okolnostima kao u predmetnom slučaju – za propisivanje isključive upotrebe elektroničkih instrumenta za rezervaciju ili taj postupak podliježe općim odredbama članka 27. stavaka 1. i 2. u vezi s točkom 3. podtočkom (a) Priloga IV. Direktivi 2012/34/EU2 , tako da ga mogu urediti isključivo upravitelji infrastrukture uključeni u teretni koridor u svojim izvješćima o mreži?

2.    Ako na prvo pitanje valja odgovoriti na način da se postupak naveden u točki 1. može urediti samo izvješćima o mreži upravitelja infrastrukture uključenih u teretni koridor, je li preispitivanje izvješća o mreži koje provodi nacionalno regulatorno tijelo u tom pogledu uređeno člankom 20. Uredbe br. 913/2010 ili isto tako isključivo odredbama Direktive 2012/34 i nacionalnim propisima donesenim za njezinu provedbu?

a) Ako je preispitivanje uređeno člankom 20. Uredbe br. 913/2010, je li u skladu s odredbama tog članka to da nacionalno regulatorno tijelo osporava pravilo iz izvješća o mreži, poput onog navedenog u točki 1., a da pritom ono ne djeluje zajednički i usklađeno s regulatornim tijelima drugih država uključenih u teretni koridor niti se s njima barem prethodno savjetuje kako bi se osigurao ujednačen pristup?

b)     U dijelu u kojem je preispitivanje uređeno odredbama Direktive 2012/34 i nacionalnim propisima donesenim za njezinu provedbu, je li s njima, osobito s općom obvezom koordinacije predviđenom u članku 57. stavku 1. drugoj rečenici Direktive, u skladu to da nacionalno regulatorno tijelo osporava pravilo iz izvješća o mreži, a da pritom ono ne djeluje zajednički i usklađeno s regulatornim tijelima drugih država uključenih u teretni koridor niti se s njima barem prethodno savjetuje kako bi se osigurao ujednačen pristup?

3.    Ako na prvo pitanje valja odgovoriti na način da je upravni odbor za teretni koridor ovlašten samostalno uređivati postupak naveden u točki 1., je li nacionalno regulatorno tijelo u skladu s člankom 20. Uredbe br. 913/2010 ili odredbama Direktive 2012/34 te nacionalnim propisima donesenim za njezinu provedbu ovlašteno provesti preispitivanje izvješća o mreži upravitelja infrastrukture kojim se nadilazi provjera njihove materijalne usklađenosti s postupkom koji je propisao upravni odbor i, prema potrebi, osporiti ih kada sadržavaju odredbe kojima se uređuje taj postupak? U slučaju potvrdnog odgovora, na koji način valja odgovoriti na pitanja navedena pod točkom 2. podtočkama (a) i (b) uzimajući u obzir tu ovlast regulatornog tijela?

4.    U mjeri u kojoj su nacionalna regulatorna tijela na temelju gore navedenih pitanja ovlaštena za preispitivanje postupka navedenog u točki 1., treba li članak 14. stavak 1. Uredbe br. 913/2010 tumačiti na način da su okvirna pravila, koja je na temelju te odredbe propisao izvršni odbor, pravo Unije koje je obvezujuće za nacionalna regulatorna tijela i nacionalne sudove, ima prednost pred nacionalnim pravom i podliježe konačnoj interpretaciji Suda?

5.    Ako na četvrto pitanje valja odgovoriti potvrdno, protivi li se odredbi, koju su u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe br. 913/2010 izvršni odbori svih teretnih koridora donijeli na temelju članka 8. stavka 2. dotičnih okvirnih pravila, u skladu s kojima se kapacitet koridora objavljuje i dodjeljuje putem međunarodnog sustava prijave, koja mora, koliko je to moguće, biti usklađena s ostalim teretnim koridorima, odluka nacionalnog regulatornog tijela kojom se upravitelju infrastrukture uključenom u teretni koridor u svrhu njegova izvješća o mreži nameću zahtjevi u pogledu oblika tog sustava za prijavu koji usto nisu dogovoreni s nacionalnim regulatornim tijelima država uključenih u teretne koridore?

____________

1 Uredba (EU) Nr. 913/2010 Europskog parlamenta i vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (SL 2010, L 276, str. 22) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 4., str. 221.)

2 Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SL 2012, L 343, str. 32) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 25., str. 136.)