Language of document :

2020 m. sausio 13 d. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DB Netz AG / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-12/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: DB Netz AG

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamentas (ES) Nr. 913/20101 , pirmiausia atsižvelgiant į šio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje ir 18 straipsnio c punkte krovinių vežimo koridoriaus administracinei valdybai priskirtas užduotis, turi būti aiškinamas taip, kad krovinių vežimo koridoriaus administracinė valdyba turi teisę pati nustatyti prašymų skirti infrastruktūros pajėgumų teikimo procedūrą per reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nurodytą „vieno langelio“ principu veikiančią įstaigą ir tokiu atveju (kaip šiomis aplinkybėmis) nurodyti naudoti tik elektroninę užsakymų priemonę, o gal šiai procedūrai taikomos bendrosios sąlygos, nustatytos Direktyvos 2012/34/ES2 27 straipsnio 1 ir 2 dalyse kartu su IV priedo 3 punkto a papunkčiu, pagal kurias šią procedūrą savo atitinkamuose tinklo nuostatuose gali reglamentuoti tik krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus sistemoje dalyvaujantys infrastruktūros valdytojai?

2.    Jei į pirmąjį klausimą bus atsakyta taip, kad 1 punkte minėta procedūra reglamentuojama tik krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus sistemoje dalyvaujančių infrastruktūros valdytojų tinklo nuostatuose, ar nacionalinė reguliavimo įstaiga tikrina tinklo nuostatus pagal Reglamento (ES) Nr. 913/2010 20 straipsnį, ar taip pat tik pagal Direktyvos 2012/34/ES nuostatas ir pagal jai įgyvendinti priimtus nacionalinės teisės aktus?

a)    Jei tikrinama pagal Reglamento (ES) Nr. 913/2010 20 straipsnį, ar su jo nuostatomis suderinama, kad nacionalinė reguliavimo įstaiga reiškia pretenzijas dėl tinklo nuostatų taisyklės, kaip antai minėtos 1 punkte, nesiimdama priemonių kartu ir iš esmės vienodai su kitų krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus sistemoje dalyvaujančių valstybių reguliavimo įstaigomis arba bent iš anksto nepasitardama su jomis dėl bendros strategijos taikymo?

b)    Jeigu tikrinama pagal Direktyvos 2012/34/ES nuostatas ir pagal jai įgyvendinti priimtus nacionalinės teisės aktus, ar su jos nuostatomis, ypač su šios direktyvos 57 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje numatyta bendrąja koordinavimo pareiga suderinama, kad nacionalinė reguliavimo įstaiga reiškia pretenzijas dėl tokios tinklo nuostatų taisyklės, nesiimdama priemonių kartu ir iš esmės vienodai su kitų krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus sistemoje dalyvaujančių valstybių reguliavimo įstaigomis arba bent iš anksto nepasitardama su jomis dėl bendros strategijos taikymo?

3.    Jei į pirmąjį klausimą bus atsakyta taip, kad krovinių vežimo koridoriaus administracinė valdyba pati turi teisę nustatyti 1 punkte minėtą procedūrą, ar nacionalinė reguliavimo įstaiga pagal Reglamento (ES) Nr. 913/2010 20 straipsnį arba pagal Direktyvos 2012/34/ES nuostatas ir pagal jai įgyvendinti priimtus nacionalinius teisės aktus turi įgaliojimus tikrinti infrastruktūros valdytojo tinklo nuostatus išsamiau negu tik jų turinio atitiktį administracinės valdybos nustatytai procedūrai ir, esant reikalui, reikšti pretenzijas, jei infrastruktūros valdytojo tinklo nuostatuose yra šią procedūrą reglamentuojančios taisyklės? Jei atsakymas į šį klausimą būtų teigiamas, kaip galima atsakyti į 2 punkto a ir b papunkčiuose pateiktus klausimus dėl šių reguliavimo įstaigos įgaliojimų?

4.    Jeigu nacionalinėms reguliavimo įstaigoms, remiantis ankstesniais klausimais, yra suteikti įgaliojimai tikrinti 1 punkte minėtą procedūrą, ar Reglamento (ES) Nr. 913/2010 14 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad pagal šią nuostatą vykdomosios valdybos nustatyta infrastruktūros pajėgumų krovinių vežimo koridoriuje paskirstymo sistema laikytina nacionalines reguliavimo įstaigas ir nacionalinius teismus saistančia Sąjungos teise, kuri turi taikymo viršenybę nacionalinės teisės atžvilgiu ir ją aiškina Teisingumo Teismas kaip galutinė teisės aiškinimo institucija?

5.    Jei atsakymas į ketvirtąjį klausimą būtų teigiamas, ar pagal Reglamento (ES) Nr. 913/2010 14 straipsnio 1 dalį visų krovinių vežimo koridorių vykdomųjų valdybų pagal atitinkamos infrastruktūros pajėgumų krovinių vežimo koridoriuje paskirstymo sistemos 8 straipsnio 2 dalį priimta nuostata, pagal kurią koridoriaus pajėgumai turi būti skelbiami ir paskirstomi naudojantis tarptautine prašymų teikimo sistema, kuri turi būti kiek įmanoma suderinta su kitais krovinių vežimo koridoriais, draudžia nacionalinės reguliavimo įstaigos sprendimą, kuriuo krovinių vežimo geležinkeliais koridoriuje dalyvaujančiam infrastruktūros valdytojui nustatomi reikalavimai jo tinklo nuostatams dėl šios prašymų teikimo sistemos struktūros, tačiau tie reikalavimai nėra suderinti su kitų krovinių vežimo koridoriuose dalyvaujančių valstybių nacionalinėmis reguliavimo įstaigomis?

____________

1 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo (OL L 276, 2010, p. 22).

2 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (OL L 343, 2012, p. 32).