Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 13. janvārī iesniedza Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vācija) – DB Netz AG/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-12/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Pamatlietas puses

Prasītāja: DB Netz AG

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai Regula (ES) Nr. 913/2010 1 , it īpaši saistībā ar šīs regulas 13. panta 1. punktā, 14. panta 9. punktā un 18. panta c) punktā paredzētajām kravu pārvadājumu koridora apsaimniekotājvaldes funkcijām, ir jāinterpretē tādējādi, ka kravu pārvadājumu koridora apsaimniekotājvalde ir tiesīga pati noteikt procedūru, kādā iesniedz infrastruktūras jaudas piešķiršanas pieteikumus šīs regulas 13. panta 1. punktā minētajā vienas pieturas aģentūrā, nosakot, ka – kā tas ir šīs lietas apstākļos – ir jāizmanto vienīgi elektronisks rezervācijas rīks, vai arī uz šo procedūru attiecas Direktīvas 2012/34/ES 2 27. panta 1. un 2. punkta, skatītu kopā ar šīs direktīvas IV pielikuma 3. punkta a) apakšpunktu, vispārīgie noteikumi tādējādi, ka šo procedūru drīkst noteikt vienīgi kravu pārvadājumu koridorā iesaistītie infrastruktūras pārvaldītāji savā attiecīgajā tīkla pārskatā?

2)    Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts tādējādi, ka pirmajā jautājumā minētā procedūra ir jānosaka vienīgi kravu pārvadājumu koridorā iesaistīto infrastruktūras pārvaldītāju tīkla pārskatā, vai šajā ziņā valsts regulatīvajai iestādei tīkla pārskats ir jāpārbauda saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 913/2010 20. pantu vai arī tikai saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES normām un tās transponēšanai pieņemtajiem valsts tiesību aktiem?

a)    Ja pārbaude ir jāveic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 913/2010 20. pantu, vai tā noteikumiem nav pretrunā tas, ka valsts regulatīvā iestāde apstrīd pirmajā jautājumā minēto tiesisko regulējumu tīkla pārskatā, nerīkojoties kopīgi un pēc būtības vienoti ar pārējo kravu pārvadājumu koridorā iesaistīto valstu regulatīvajām iestādēm vai iepriekš nekonsultējoties ar tām, lai panāktu vienotu rīcību?

b)    Ja pārbaude ir jāveic saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES noteikumiem un tās transponēšanai pieņemtajiem valsts tiesību aktiem, vai tiem un it īpaši ar šīs direktīvas 57. panta 1. punkta otrajā teikumā paredzētajam vispārējās koordinēšanas pienākumam atbilst tas, ka valsts regulatīvā iestāde apstrīd šādu tiesisko regulējumu, nerīkojoties kopīgi un būtībā vienoti ar pārējo kravu pārvadājumu koridorā iesaistīto valstu regulatīvajām iestādēm vai iepriekš nekonsultējoties ar tām, lai panāktu vienotu rīcību?

3)    Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir tāda, ka kravu pārvadājumu koridora apsaimniekotājvalde ir tiesīga pati noteikt pirmajā jautājumā minēto procedūru, vai valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 913/2010 20. pantu vai Direktīvas 2012/34/ES noteikumiem un tās transponēšanai pieņemtajiem tiesību aktiem ir kompetenta pārbaudīt infrastruktūras pārvaldītāja tīkla pārskatu plašāk, nekā tikai attiecībā uz tā satura atbilstību apsaimniekotājvaldes noteiktajai procedūrai, un vajadzības gadījumā to apstrīdēt, ja infrastruktūras pārvaldītāja tīkla pārskatā ir ietverti šīs procedūras noteikumi? Ja atbilde ir apstiprinoša, kā ir jāatbild uz otrā jautājuma a) un b) apakšjautājumu, ņemot vērā šo regulatīvās iestādes kompetenci?

4)    Ja, ņemot vērā iepriekšējos jautājumus, valsts regulatīvās iestādes ir kompetentas pārbaudīt pirmajā jautājumā minēto procedūru, vai Regulas (ES) Nr. 913/2010 14. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka sistēma, ko valde noteikusi saskaņā ar šo tiesību normu, ir Savienības tiesības, kas ir saistošas valsts regulatīvajām iestādēm un valsts tiesām, kam ir prioritāra piemērojamība salīdzinājumā ar valsts tiesībām un kuru galīgo interpretāciju sniedz Tiesa?

5)    Ja atbilde uz ceturto jautājumu ir apstiprinoša, vai noteikums, kuru attiecīgās sistēmas 8. panta 2. punktā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 913/2010 14. panta 1. punktu pieņēmušas visu kravu pārvadājumu koridoru valdes un saskaņā ar kuru koridora jauda ir jāpublicē un jāpiešķir, izmantojot starptautisku pieprasījumu sistēmu, kas pēc iespējas ir jāsaskaņo ar citiem kravu pārvadājumu koridoriem, ir pretrunā valsts regulatīvās iestādes lēmumam, ar kuru kravu pārvadājumu koridorā iesaistītam infrastruktūras pārvaldītājam attiecībā uz tā tīkla pārskatu tiek noteiktas šīs pieprasījumu sistēmas izveides prasības, kas nav saskaņotas ar pārējo kravu pārvadājumu koridorā iesaistīto valstu regulatīvajām iestādēm?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 913/2010 (2010. gada 22. septembris) par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem (OV 2010, L 276, 22. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV 2012, L 343, 32. lpp.).